Musichia, de Ștefan Păltinescu (1875)

Evaluaţi acest articol
(7 voturi)

    partitura articole„Cel întâiu dintre musicii vechimei, se vede din istorie a fi Plolomeu Filadelfu, carele a pus a se traduce Biblia. Acesta având cunoştinţă de limba greacă, evraică şi persană, a combinat din aceste trei unu sistemu cu totul deosebit. De la acesta se află unu tratatu de muzică, compus de el însuşi, în biblioteca cea mare de la Alecsandria, carele înpreună cu alte nenumărate cărţi şi manuscrise, s-au arsu de cătră sareceni, prin califul Omaru.

     Cel ântâiu dintre sânţii părinţi carele a introdus în biserica ortodocsă sistemul cântărilor cu semne hieroglifice, este Ioan Damaschin, trăind pe timpul lui Leon Isavrul împăratului Constaninopolei. El a fost şcolarul lui Cosma Asigritul, (mai în urmă episcopu la Maiuma); el fu unu mare elinist şi profund cunoscătoriu de muzică persană; pre acest Cosma, l-au fostu răscumpărat din robie de tatăl lui Ioanu Damaschin, că teologu, poetu şi muzică, a restrâns mulţimea moduriloru melodiei numai la 8 părţi precum se vede şi astăzi.
    Cel mai însemnat dintre muzicii bisericeşti, după Damaschin a fost Ioan Cucuzel pronumi şi maistru, trăind pe timpul marelui Justinian, născut în oraşul Dirahiului din cuprinsulu Iliriei. Multe scrise muziceşti au rămas de la acest bărbat, însă tot cu semne hieroglifice.
    Cel dintâi carii au început a analiza semnele hieroglifice prin alte semne inventate şi adoptate, au fost Ioan şi Daniil proto-psalții Patriarhiei din Constantinopoli. Tot aceşti doi, crezând că făcu bine, au introdus în cântările bisericeşti figuri din muzica profană a perşilor, primind şi oare care semne din aceeaşi muzică, spre a putea mai bine esplica elevilor, ideile introduse de ei.
    Cel dintâiu care s-a încercat a reforma muzica bisericească şi a o înzestra cu însuşirile muzicei europeene, a fost Agapie Palermu din insula Hio, omu cu perfectă cunoştinţă de muzică europeană, carele înaintea Patriarhului şi a sinodului Constantinopolitanu, a demonstrat cu multă logică greșelele şi neajunsurile scrierei cu semne hieroglifice, cerând a se adopta sistemul său; însă fiind că între sistemul diapasonului musicei europene şi a musicei noastre bisericeşti, este mare deos bire, şi din cauza ironiilor lui Iacov proto-psaltul Patriarhiei, în privirea sistemului învățăturei lui Agapie, nu s-a făcut nici unu rodu.
    Cel dintâiu carii au introdus sistemul nou în muzica bisericească, precum se vede astăzi, suntu: Grigorie proto-psaltul, Hurmuz Hartofilacsul şi Hrisanti (în urmă Mitropolit Brusei); aceşti trei fiind forți în sistemul musichiei vechi, şi cântând din mai multe instrumente persane şi europeene, au reformatu sistemul muzicei, lepădând din semnele vechi şi adăogând cele de lipsă, ajutânduse mult cu sistemul lui Agapie, carele cheltuinduși starea, la 1815 a reposat în Bucureşci, lipsit de ecsistenta zilnică.
    Cel ântâiu care a introdus muzichia nouă în România, este Petru Efesiu carele la 1816, a deschis şcolă în Bucureşci; şi pentru ântâia dată el a inventat tipariul de muzică bisericească, dară perzânduși starea, de multă întristare, i s-a tras moartea la 1840, fără a-şi putea vedea ostenelele încoronate de succesu.
    Românii carii au tradusu şi compusu cântări bisericeşti după sistemul vechiu şi nou suntu:
1. Mihalachi Moldovanu, carele de pe muzica veche hieroglifică a tradus unu Anastasimatariu, pe la anul 1767, netipărit.
2. Vasile cântăreţul, de la care au rămas: Herovice, Chinonice şi altele netipărite.
3. Ianuarie protosinghelul, de la care au rămas unu Anastasimatariu şi unu Docsastariu, earăși netipărite.
4. Ieromonahul Macarie de la Mitropolia din Bucureşti acesta fiind forţe în musichia veche, şi învăţând şi pe cea nouă de la Petru Efesiul, a tradus şi compus în limba română multe cântări bisericeşti, dintre care, la 1821 cu agiutorul Mitropoliţilor Dionisie şi Veniamin, şi a altoru patrioţi, a tipărit în Viena trei cărţi: Teoriticonul, Anastasimatariul şi Ermologhionul; cară mai în urmă cu tipariul cumpărat de Mitropolia din Bucureşti, de la reposatul Petru Efesiul, a tipărit şi alte cărţi.
Este bine constatat, că Mitropolia de la Bucureşti, la care Macarie a fost director. Acesta a stăruit mult pentru traducerea şi tipărirea cărţilor de musichie, încât nime dintre traducători şi compositorii români, n-a servită mai bine biserica de cât neuitatul Macarie. Melodiile compuse şi prelucrate de el, au atâta dulceaţă, încât a remas unice şi neimitabile; însuşi Grecii doresc a-i traduce cântările lui dacă le-ar putea, fără a adăogi sau a scade ceva din contecstul lor; dară şi Macarie s-a săvârşit din viaţă, fiind în mizerie.
5. Anton Panu din Bucureşti, elevu al lui Dionisie Fotino istoricul. Acest diligent şi neobosit bărbat a scris şi a prelucrat multe cântări, care le-au şi tipărit în opt volume; însă spre a le înfrumuseţa mai mult, a introdusu în ele multe figuri esterne; şi mai ales vrând se descrie cu mai mare putere zicerile: ceriu, iadu, şi alte de asemene, a rezultat că aşa precum omul nu poate cunoasce ecsact înălţimea ceriului de la pământu, şi nu-l poate ajunge cu vocea, totu astfeliu şi pentru iadu; acesta l-a făcut de s-a abătut foarte mult din drumul bisericei, încât cântările lui astăzi servescu numai ca teoretice, fiind scrise foarte ortografic; şi reposatul Panu, n-a avut o soartă mai fericită decât a predecesorilor săi.
6. Dimitrie Suceveanul proto-psalt al Mitropoliei Moldovei, eșit din şcoala Mitropolitului Veniamin, a tradus şi prelucratu mai multe cântări bisericeşti în românesce, şi cu a le sale spese a tipărit opt volume; acestuia îi datoresc mult clerul şi românii, pentru că toate bisericele din ţară, seminarii şi şcoli, se servesc numai cu aceste cărţi, fiind cele mai bune, după ale lui Macarie.
7. Ierodiaconul Nectarie Frimu (mai pe urmă Arhiereul Tripoleos) din oraşul Huşii, a tradus şi prelucratu mai multe bucăţi, din care a şi tipărit două volume, a utrenei, şi o liturghie.
    Cei mai distinşi Protopsalţi în Iaşi au fostu:
    La 1780, protopsaltul Constantin de la Mitropolie, sub Mitropolitul Iacob Stamati a funcţionat. El şedea la sf. Neculai domnesc, şi deschisă pe socoteala sa proprie o şcoală de musichie. Era de naţiune română, şi cunoscea psaltichia cea cu semne-note-vechi, care astăzi nu se mai potu cânta, nesciind cum se le discifreze; el scia limba greacă bine. Lecţiunile sale le preda cu glasul şi nu cu note. Elevii şei cântau foarte corect; din cântările sale bisericeşti n-au remas nemica.
    La 1810, s-a însemnat Dimcea bătrânul, romanu de peste Milcovu, adus de Mitropolitul Veniamin; poseda una din cela mai melodioase voci, şi el fu mai mult practic de cât teoretic. Cântăreţul melodios muri orbu.
    La 1817, Arhimandritul Grigorie moraitul, acesta se socotea mai mult ca introducatoriul sistemei nouă de musichia bisericească din Constantinopoli. Nici acesta n-a lăsat nimica scris. Eșind din Mitropolie, fu numit egumenu la monastirea Barnovschi.
    La 1820, Iancu Malacsa, fost canonarhiu la patriarhia din Constantinopoli, el fusese adus în Iaşi de Șuțu-Vodă; eară după eteria din 1821, fu chiamăt din Chişinău de Mitropolitul Veniamin ca proto-psalt la Mitropolie.
    La 1828, Grigorie Vizanti din Constantinopoli de locu, şi adus în Iaşi de la Odesa, unde fugiră de eterie. El fu 14 ani proto-psalt la Mitropolie. Cântă cu voace plină de o dulceaţă rară şi tărie puternică; modul cântului său era astfel că nu denotă nici cum vr-o forţă de intonare, nici vre o grimasare stranie, precum se vede la mai mulţi cântăreţi, figura sa se vedea liniştită, dară inspirată de idealul cântărei.
    Cu dânsul se înfiinţă în Mitropolie o şcoală sistematică de nouă musichie, alcătuită fiind din două secţiuni; cea ântâia începătoare fu dată sub Nicu Dimcea tenarul, eară a doua superioară sub a sa, amândouă însă erau propriaminte încredinţate de Mitropolitul, diriguirei sale. Această şcoală dura până la 1839. Dintre elevii acestei şcoli cari s-au deosebit ca buni cântăreţi sunt: Economul Atanasie; Economul Grigorie Boatcă; Economulu Costachi din Mitropolie, Economul Ioan de la paraclisul Mihai Sturza; Dimitrie Suceveanul astăzi (1875), âncă proto-psalt Mitropoliei, Petru Alecsandrescul pronumit împuşcatul, - cu vocea foarte dulce; Ştefan Paltinescul proto-psalt la Ms: sfântului Spiridon; Alecsi Petrino proto-psalt la sf. Spiridon, care avu rară ocaziune de a introduce muzica vocală pe lângă muzichie, şi aceasta în seminariulu Socola şi în armata română. Gheorghie Eșopu, Costachi Stigletu, Filip Paleologul tot la sf. Spiridon; Manolachi Paleologul tot la sf. Spiridon.
    Lucrările muzicesci lăsate de Gh, Vizanti sunt: polileul lui Nichifor transmis pe psaltichia cea nouă, care mai în urmă fu transmis în limba română de D. Suceveanu. Imnu pentru hramul catedralei vechi Strateniea (intrarea în biserică), care în româneşte iarăşi de D. Suceveanul fu transcris. Unu acsionu pentru înălţarea Domnului, bucată ecstraordinară de ritmu şi armonie. Anecsandare pentru privegheri şi serbători mari. Respunsuri la sf. liturghie, făcute în stilul muzichiei rusesci; asemine încă mai multe lucrări muzicesci âncă neterminate.
    Acsinte Bocşa (Rosculescu), de loc din Orheiu; fu adus din Odesa de reposatul Visternic Iordachi Roznovanu; el era unul din cei mai distinşi cântăreţi, scia bine grecesce, în care limba din românesce transcrise cântările numite Măriri, carele se cântu la serbători mari. De la paraclisului Roznovanului trecu proto-psalt la sf. Spiridon şi apoi la episcopia de Huşi.
    Şcoala de musichie bisericească încetase de mult a mai fi în Iaşi, până ce la 1869, sub primarele D. Guşti, se deschise iarăşi una în sânta Mitropolie, aolcuinduse în budgetul comunal suma de 840 de lei noi, din care 720 salarial, şi 120 cheltuelele cu unu stânjinu de lemne.
    Această şcoală sub primarele N. Gane s-a projectat desfiinţarea ei, cu începere de la 1 Ianuarie 1876. Graţie însă înalt preosfințiului Mitropolit Iosif, uşile acestei şcoli vor remâne tot deschise, căci din propriul salariu al înaltului şi precuviosului prelat se va retribui personalul şi spesele de întreţinere. Bisericile creştine ale Românilor erau odinioară bogate, foarte bogate; acum după ce li s-au luat averile şi suntu în lipsă şi ruină, apoi li se mai ia şi podoaba duhovnicească, uncţiunea sacră a serviciului divinu.”

 

 

Stefan Păltinescu

Musichia, în „Buciumul romanu”, anul I/1875, p. 459-467

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Ultimele postări pe forum

 • No posts to display.

Înregistrări YouTube

Ultimele Articole

 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a șasea zi

  WhatsApp Image 2021 07 17 at 22.07.03Ultima zi a ediției a XIV-a a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, desfășurat în perioada 11-16 iulie la Iași, a început cu prezentarea doamnei conf. univ. dr. Irina Zamfira Dănilă, alături de membri ai Ansamblului Floralia - „Copiști români și creații ale acestora în manuscrisele de la Biblioteca Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din Iași”. Au fost aduse în atenție aspecte privind sursele bibliografice folosite, informații despre viața unora dintre autorii de manuscrise, mai ales din viața Sfântului Iosif Naniescu, și s-au exemplificat fragmente din mai multe cântări. Doamna conferențiar a subliniat faptul că multe dintre aceste cântări din secolul al XIX-lea, în notație hrisantică, sunt prea puțin cunoscute, în principal datorită faptului că nu au fost publicate, și că ele reprezintă o colecție care se cuvine să fie valorificată.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a cincea zi

  WhatsApp Image 2021 07 16 at 13.00.36Cea de-a cincea zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, desfășurat în această perioadă la Iași, a debutat cu prezentarea doamnei dr. Yevgeniya Ignatenko - „Octoihul grec al lui Calistrat de la 1769:  rezultate noi ale cercetarii”. Prelegerea s-a bazat pe o analiză comparativă a manuscrisului Octoihului grec, scris în notație kieveana și destinat monahilor ucraineni care l-au urmat pe Sfântul Paisie Velicicovschi în Moldova, și manuscrise sinaite care cuprindeau aceleași cântări, în notație medie bizantină, aflate în Sankt Petersburg.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a patra zi

  WhatsApp Image 2021 07 15 at 10.33.01Cea de a patra zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin de la Iași a început cu multă bucurie, odată cu prezentarea doamnei dr. Evangelia Spirakou– „Tradiția corului în Arta Psaltică. Liturghia credincioșilor de rit vechi ca studiu de caz pentru practicile interpretării bizantine”. Doamna cercetător din Atena a adus în atenția cursanților aspecte legate de modul în care se desfășura activitatea corurilor în perioada înfloritoare a Bizanțului. A fost analizată, în special, Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol, prezentarea cuprinzând atât elemente istorice cât și practice, și modul în care unele dintre ele au supraviețuit în practica liturgică a credincioșilor de rit vechi.

  În cele ce au urmat, doamna conf. univ. dr. Maria Alexandru, de la Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic, a susținut cursul  intitulat „Imne închinate Maicii Domnului”. În cadrul acestuia fost analizat Imnul Acatist, cea mai frumoasă cântare închinată Născătoarei de Dumnezeu, precum și alte imne paleocreștine care descriu cele mai importante momente din viața Fecioarei Maria. Au fost prezentate și numeroase manuscrise - mărturii ale vechilor notații, precum și evoluția melodică a acestor cântări de laudă.

  Ziua a continuat cu una dintre cele mai așteptate întâlniri din cadrul acestui Masterclass de Cânt Bizantin, al treilea curs practic de interpretare psaltică susținut de domnul Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos (Patriarhia Ecumenică de Constantinopol). De această dată s-a pus accentul pe înțelegerea și exersarea intervalelor, precum și pe importanța însușirii partiturilor, dincolo de învățarea propriu-zisă a notațiilor. În urma discuțiilor s-a ajuns la concluzia că trăirea psalților poate fi transmisă celor care ascultă muzica bizantină doar după găsirea puterii și resurselor interioare.

  Următoarea activitate, partea a II-a a cursului de muzică răsăriteană cultă, a reunit participanții ediției a XIV-a a masterclass-ului cu studenți și profesori din Grecia, precum și cu membri ai ansamblului de paleografie muzicală Chrisorremon, ai ansamblului de muzică răsăriteană cultă Psaltira din Salonic și ai ansamblului Floralia din Iași. Cursul, coordonat de doamna Maria Alexandru, a continuat studierea unor piese din opera lui Dimitrie Cantemir, precum și a unor piese didactice prin care s-au exersat mai multe tipuri de macamuri.

  Al treilea curs pe tema ethosului cântărilor pe larg i-a implicat atât pe participanții din sală, cât și pe cei din online în interpretarea partiturilor, evidențiind importanța studierii îndelungate, cu simplitate, fără ison, căutând și păstrând liniștea interioară.

  Așadar, și astăzi, cursanții au beneficiat de conferințe, prezentări și discuții cu caracter interdisciplinar, în limbile greacă, engleză și română, asigurându-se traducerea orală consecutivă, pentru cursurile domnului Panagiotis Neochoritis, și simultană, pentru conferințe.

  Mâine, în a cincea zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, doamna cercetător Evghenia Ignatenko va prezenta lucrarea „Octoihul grec al lui Calistrat de la 1769”, Ieromonahul Petru Pruteanu va vorbi despre „Liturghia Cuvântului,”  domnul Panagiotis Neochoritis va continua seria cursurilor practice de interpretare psaltică și doamna Maria Alexandru va face al treilea curs de muzică răsăriteană cultă.

  Programul detaliat al evenimentului este disponibil aici:

  www.byzantion.ro/masterclass/programul-masterclass-ului-international-de-cant-bizantin-editia-a-xiv-a-11-16-iulie-2021.html

  Echipa MCB21

  în Ediția a XIV-a 2021
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a treia zi

  WhatsApp Image 2021 07 14 at 10.56.45Cea de-a treia zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, a început la Catedrala Mitropolitană din Iași cu săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment - Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – prima zi

  WhatsApp Image 2021 07 12 at 20.21.38Festivitatea de deschidere a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, aflat la a XIV-a ediție, a avut loc astăzi, 12 iulie 2021, în sala „Iustin Moisescu” din Ansamblul Mitropolitan Iași, în prezența invitaților, a organizatorilor, precum și a participanților aflați atât în sală, cât și online.

  La eveniment au fost participat domnul Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, părintele Cristian-Alexandru Barnea, consilier al Sectorului Învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, domnul prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, rectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, doamna prof. univ. dr. Laura Vasiliu, președinta Școlii doctorale din cadrul aceleiași universități și domnul conf. univ. dr. Ciprian Ion, decanul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”.

  Online a fost prezentă și  doamna conf. univ. dr. Maria Alexandru de la Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic. și domnul prof. dr. Athanasios Vourlis din Atena.

  Directorul artistic al evenimentului, domnul lect. univ. dr. Adrian Sîrbu, a rostit cuvântul de bun venit. „Acest eveniment începe astăzi, 12 iulie cu sărbătoarea Icoanei nefăcute de mână omenească a Maicii Domnului Prodromița și cu pomenirea cuviosului părinte Paisie Aghioritul. Cu bucurie punem, așadar, început bun acestui eveniment  care reunește atât în format fizic, cât și online, peste o sută de iubitori ai Artei Psaltice din rândul laicilor sau monahilor, profesorilor, elevilor, studenților, reprezentanți ai diferitelor instituții de educație sau bisericești.” Domnia sa a evidențiat și faptul că la această ediție participanții sunt din România, dar și de peste hotare, din Statele Unite, din Canada, Grecia, Germania, și Marea Britanie.

  Ca reprezentant al Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei și Arhiepiscop al Iașilor, a fost părintele Cristian-Alexandru Barnea, consilier al Sectorului Învățământ al Arhiepiscopiei, care a adresat un mesaj participanților și organizatorilor. „Trebuie să observăm cu onestitate că mai ales în zilele de astăzi, este un mare dar să te descoperi cu atât de multă disponibilitate, oferind din experiența acumulată în ani și ani de studiu și de nevoință, pentru a transmite mai departe vocația și măiestria Artei Psaltice. Este o lucrare pe care Domnul nu o va trece cu vederea, aducând fiecăruia, cu harul Său, nu numai inspirație și putere, ci din darurile cele mari, pe care le rânduiește celor care lucrează cu bucurie cele ale Lui.

  Părintele a transmis și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, cu gândul ca lucrarea desfășurată în aceste zile să fie frumoasă, rodnică și aducătoare de negrăită bucurie.

  În cele ce au urmat, domnul prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, rectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, le-a urat succes tuturor celor care sunt implicați în acest proiect și a anunțat unul dintre planurile de viitor ale instituției pe care o reprezintă. „Ne gândim din ce în ce mai serios la consolidarea și extinderea programului de artă religioasă și la nivel internațional. Dorim să facem o extensie în Grecia, pentru că arta cântului bizantin ne aduce împreună și ne aduce mai aproape de credință. Sperăm ca Masterclass-ul organizat la Iași să fie nu doar un eveniment care are loc anual, ci să devină o permanență și o valoare pe care să ne așezăm fundamentele învățământului universitar.

  Directoarea Școlii doctorale a Universității Naționale de Arte „George Enescu”, doamna prof. univ. dr. Laura Vasiliu, a vorbit despre impactul pe care l-a avut acest festival în zona Moldovei și nu numai. „Masterclass-ul de Cânt Bizantin este un eveniment unic nu doar în România, datorită asocierii dintre artistic, cultural, pedagogic și religios. Pe parcursul celor 14 ani, această manifestare artistică a creat un fenomen, o nouă mentalitate, o nouă filosofie asupra muzicii bisericești ortodoxe. A creat o corelare deosebită cu învățământul și faptul că la Iași avem muzică religioasă la nivel de licență și masterat, care a fost consolidată în paralel cu dezvoltarea Materclass-ului,  ne determină să facem un pas mai departe și să deschidem o linie de cercetare și studiu la nivel de doctorat.”

  Domnul conf. univ. dr. Ciprian Ion, decanul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”, și-a exprimat aprecierea față de organizatori și participanți și a vorbit despre caracterul internațional al evenimentului. „Acest Masterclass este important și pentru că unește omul din diferite zone ale globului. Dacă între popoare există bariere lingvistice, limba fiind o formă de comunicare, în mod sigur prin muzică, fiind un limbaj universal, aceste bariere dispar.”

  Un gând de bucurie a venit și din partea doamnei conf. univ. dr. Maria Alexandru. „Masterclass-ul de la Iași reunește atâtea persoane dăruite acestei arte, fie ca învățăcei, fie ca îndrumători și încearcă să îmbine slujirea și trăirea profundă a acestei muzici cu studiul asiduu și cu profesionalismul.

  Invitatul special, domnul Panagiotis Neochoritis, care de șase ediții este prezent la Masterclass-ul Internațional de Cânt Bizantin, le-a vorbit celor prezenți despre bucuria cu care se întoarce de fiecare dată la Iași, felicitându-i totodată pe organizatori pentru munca și entuziasmul de care au dat dovadă chiar și în această perioadă de pandemie.  Mai mult, domnia sa a evidențiat faptul că drumul Artei Psaltice de la Constantinopol la Iași a fost făcut cu mult timp în urmă, iar legăturile dintre aceste două zone cu o deosebită importanță istorică se păstrează până azi.

  La final, domnul lect. univ. dr. Adrian Sîrbu le-a mulțumit invitaților, celor prezenți, partenerilor și colaboratorilor, precum și tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui proiect.

  După festivitatea de deschidere a urmat prezentarea intitulată „Ethosul Artei Psaltice în învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii”, susținută de prof. dr. Athanasios Vourlis din Atena.  Pornind de la texte biblice și de la citate din Sfinții Părinți, mai ales din Sfântul Vasile cel Mare, domnul Vourlis a vorbit despre ethos ca mod de simțire care nu caracterizează doar un stil de interpretare, individual, ci și de ethos ca mod de simțire al unui popor. Pornind de la exemplul viziunii serafimilor cu șase aripi, cântând în cor „Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot,” și sublinnind faptul că muzica psaltică este inspirată de Duhul Sfânt, vorbitorul a extrapolat acest exemplu de psalmodiere a îngerilor ca model de învățătură pentru psalți: cântarea se face dialogic, la două strane în armonie și conlucrare, folosind doar vocea, nu și alte instrumente, într-o stare de prezență care implica trupul, mintea, inima și sufletul.

  La această ediție, primul din cele două cursuri practice zilnice ale domnului Neochoritis urmărește ascultarea individuală a participanțior avansați și oferirea de feedback particularizat. La cursul de seara, de trei ore, exemplele sunt din cântări pe larg vechi - din Imnul Heruvic, mai precis. În această primă zi de Masterclass s-a lucrat pe un Imn Heruvic al lui Petru Lampadarie, explicându-se ethos-urile întâlnite și discutându-se despre ison.

  Mâine, 13 iulie 2021, începând cu ora 9:00, la Catedrala Mitropolitană din Iași va fi săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană vor fi date de către psalții Catedralei, membri ai Corului Byzantion, precum și de participanții ediției a XIV-a a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin.

  Momentul liturgic va fi potențat și de unul festiv, cu acordarea, la propunerea Asociației Culturale Byzantion, a celei mai înalte distincții a Arhiepiscopiei Iașilor  pentru laici domnului Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos (Patriarhia Ecumenică de Constantinopol) și doamnei conf. univ. dr. Maria Alexandru (Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic).

  Programul detaliat al evenimentului este disponibil aici:

  www.byzantion.ro/masterclass/programul-masterclass-ului-international-de-cant-bizantin-editia-a-xiv-a-11-16-iulie-2021.html

  Echipa MCB21

  în Ediția a XIV-a 2021