Macarie Ieromonahul (1750-1836)

Evaluaţi acest articol
(3 voturi)
macarie-ieromonahulMacarie Ieromonahul este ctitorul tiparului psaltic în limba română, poate cel mai important traducător de muzică şi unul din cei mai desăvîrşiţi compozitori şi muzicieni pe care i-a avut vreodată poporul român.
Prin bunăvoinţa unui membru al grupului Byzantion, am obţinut o copie digitală a studiului dedicat Ieromonahului Macarie în anul 1908 de părintele Niculae M. Popescu (1881-1963), una din cele mai strălucite minţi ale acestei ţări din ultimul secol. Studiul este, de fapt, licenţa sa în teologie, neîntrecută pînă astăzi în bogăţia de informaţii şi în corecta analiză a surselor.
 
Analiza amănunţită a studiului arată că o foarte mică parte din informaţii ar necesita uşoare corecturi şi precizări. Însă cel mai potrivit ar fi un nou studiu, pe manuscrisele părintelui Macarie şi pe copiile lor existente. Socotesc că studiul părintelui Niculae M. Popescu, alături de cel al lui Titus Moisescu din prefaţa reeditării Theoriticonului macarian (1976), este doar o invitaţie spre a cunoaşte desăvîrşit (a epuiza, altfel spus) sursele muzicii bisericeşti contemporane, fie şi ca un mic omagiu pe care îl putem aduce unei vieţi jertfite spre mărturisirea lucrării Duhului Sfînt şi spre împodobirea Sfintei Sale Biserici.
 
Pr. Niculae M. Popescu îşi exprimă dubiile (pag. 27) cu privire la vîrsta de 86 de ani pe care o avea Părintele Macarie în anul în care s-a săvîrşit (1836). Pe însemnarea autografă a Mitropolitului Iosif Naniescu se întemeiază tot ce ştim despre naşterea şi săvîrşirea Părintelui Macarie; e foarte cu putinţă ca Iosif Naniescu să-l fi cunoscut personal pe Părintele Macarie. În manuscrisul românesc 1685 de la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti, la filele 2r şi 2v, chiar sub titlul original al Irmologhionului calofonicon, se găseşte următoarea însemnare autografă a Sfîntului Iosif Naniescu: "Părintele Macarie a murit în anul 1836 în etate de 86 optzeci şi şese ani. Acest Irmologion ce este tradus din greceşte de păr. Macarie şi adaos cu compoziţii ale sale din nou, întitulat fiind Irmologion Calofonicon, s-a scris cu însuşi mîna sa în monastirea Neamţului anul 1833 şi dupe moartea sa remas la Prea Sfinţitul Kesarie Episcop Buzeului împreună cu alte cărţi de Psaltichie şi manuscrise de Psaltichie pe care părintele Macare singur le-a lăsat la moarta sa în anul 1836 când a încetat din viaţă în monastirea Viforîta, aproape de Tîrgovişte, peste gîrla Ialomiţa, unde sora sa era stariţă, căriea cu limbă de moarte i'a lăsat cuvînt ca să le aducă la Prea Sfinţitul Episcop Kesarie al Buzeului, carele mi le-a dat mie subsemnatul spre păstrare, fiind atunci Ierodiacon al 2-lea, şi eu, pentru respectul fericitului păr. mare dascal, Macarie, am asigurat manuscriptul acesta cu legătură precum se vede neatins de tăetură, spre eternă pomenire, atât a păr. Macarie, cât şi a Prea Sfinţitului Kesarie Ep. Buzeului. Am scris aici în anul 1897 în Mitropolia din Iaşşi. +Iosif, Mitr. Moldovei. luna August 10. - 1897"
 
De asemenea, autorul studiului îşi exprimă dubii cu privire la locul naşterii (p. 27-28), însă menţionează faptul că fratele muzicianului era numit Voicu Perieţeanu, iar sora părintelui, maica Fevronia, stareţa mănăstirii Viforîta, era numită tot Perieţeanu de către contemporanii săi, de la localitatea Perieţi (Ialomiţa). Biograful este, însă, suficient de sincer să prezinte informaţia brută, aşa cum a aflat-o în anii începutului de secol XX.
 
Mai departe, studiul biografic este cît se poate de bine documentat. Redăm aici paginile 29-33 spre exemplificare:
"Când va fi intrat Macarie în monahism şi unde va fi căpătat cunoştinţele de cărturar de care dă dovezi, nu ştim. A învăţat însă muzică «din mica sa copilărie» Dintr’o însemnare scrisă chiar de mâna lui la începutul unei cântări, ese că a stat în preajma mitropolitului Dositei Filitis şi că a învăţat muzica bisericească după «sistima veche» dela protopsaltul Constantin, «ucenicul dascalului Şărban, protopsaltul Ţării Româneşti». În această sistemă Macarie ajunse un bun cunoscător. A prefăcut în limba noastră multe căntări greceşti şi chiar a alcătuit de ale sale proprii. Numele de bun muzicant, pe care îl avea, îndeamnă în 1812 pe «doritorii de învăţătura meşteşugului Psaltichiei» ca să ceară la mitropolie ca profesor pe «dascalul Macarie». Episcopii Iosif al Argeşului şi Constandie al Buzăului, hotărăsc atunci să-l aducă la mitropolie şi să-i înfiinţeze şcoală de muzică. Pentru aceasta ei cer dela «Boerii Caimacami» în acelaş an, Noemvrie 20 ca să-i dea «şi dela cutia Obştiei cât se va socoti cu cuviinţă» fiindcă Macarie nu se mulţumea «numai cu leafa cea orânduită dela mitropolie». Cererea episcopilor n'a fost ascultată şi şcoala nu s’a înfiinţat. După aceasta nu mai ştim nimic despre Macarie până la 1816.
 
Când Petre Efesiu deschide la sf. Nicolae din Şelari şcoala lui de muzică bisericească după noul sistem, Macarie, care se ostenise în zadar ca să uşureze vechia scriere muzicală se găseşte printre cei dintâi elevi ai acestuia, învaţă repede noul meşteşug şi aşteaptă să vie vremuri mai bune pentru îndeplinirea planurilor sale.
 
Nu trece mult şi în 1819 Maiu 1, Dionisie Lupu este ales ca mitropolit al Ţării Româneşti. La instalarea lui în scaun Ieromonahul Macarie, care îl cunoştea mai de mult, îi ţine un însufletiţor discurs. Noul mitropolit promisese între altele şi înfiinţarea unei şcoli «de muzică în limba ţării». Vremea lui Macarie sosise. Şcoala se deschide chiar din 1819 la mitropolie şi Ieromonahul Macarie este însărcinat cu conducerea ei şi cu tălmăcirea cântărilor în româneşte. Probabil că totodată cu numirea de dascal i se dă şi rangul bisericesc de «portarie» al sfintei mitropolii a Bucureştilor. Când în 1821 izbucneşte revoluţia, Macarie, ducând cu sine manuscriptele sale de cântări pe care nu le putuse tipări în ţară, apucă drumul Sibiiului. De aci prin ajutorul casei sibiene de negoţ Hagi Pop se duce la Viena unde îşi tipăreşte o parte din cărţile sale şi de unde se întoarce în toamna anului 1823. După întoarcerea dela Viena se duce în Moldova pentru a răspândi noul cânt în româneşte şi a înmâna mitropolitului Veniamin cărţile închinate. Aci în Moldova îl ajunge vestea despre cumpărarea cărţilor sale de către eforia bucureşteană.
 
În anii următori Macarie «întocmitorul cântărilor româneşti al sistimii noao» funcţionează ca profesor la Bucureşti cu aceeaşi leafă ca Ioan Eliad. Prin mijlocirea lui se mai înfiinţează şi alte şcoale de muzică decât cea din Mitropolie. El este «epistatul» lor. În 1827 tipăreşte în Bucureşti cu bani din casa şcoalelor Tomul al doilea al Antologhiei. În prefaţa cărţii iscăleşte «dascalul şcoalelor de musichie în limba patriei.» După aceasta îl găsim în Mănăstirea Neamţului unde învaţă pe călugări muzica bisericească după noul metod şi unde compune şi prelucrează o parte din cântările sale. A şezut câtva timp şi la Căldăruşani şi Ţigăneşti; preocupat peste tot numai de gândul răspândirii cântului românesc. În 1836 Fevruarie în 6, isprăveşte de tipărit la Buzău după îndemnul şi cu cheltuiala episcopului Chesarie răspândita carte de cântări, care este «Prohodul Domnului».
 
Tot în 1836 prin luna Martie, Macarie după îndemnul episcopului Nectarie de Râmnic, Chesarie de Buzău cum şi după dorinţa mitropolitului Veniamin al Moldovei punea la cale tipărirea unui alt tom din Antologhie. Faptul nu s’a îndeplinit pentru că aducerea de la Viena a notelor sale cu care vrea să se servească costa prea mult şi pentrucă moartea îl ajunge tot în acel an. La 20 August acelaş an Macarie se află chiar după vorbele lui «nemişcat şi bolnav de dambla».
 
Spre sfârşitul anului istovit de boală şi de muncă moare «smeritul ieromonah Macarie» în mănăstirea Viforâta sub ochii iubitori ai surorii sale, care era atunci stariţa acestei mănăstiri. S’a odihnit câtăva vreme lângă zidul mânăstirei în dreptul stranei drepte de unde i se aducea prinos binemeritat, acordurile line ale muzicei sale, pe care o iubise aşa de mult şi pentru care se străduise toată viaţa. Dispoziţiuni sanitare i-au mutat mai târziu rămăşiţele în cimitirul unde nimeni nu ţi le poate arăta.
 
Cea din urmă dorinţă a lui spusă surorii sale era ca manuscriptele şi cărţile sale de cântări să fie încredinţate aceluia, care îl ajutase şi care iubia mult cântul bisericesc, Episcopului Chesarie al Buzăului."
 
Scurtul text de mai sus afirmă că în anul 1908 nu se mai cunoştea mormîntul Părintelui Macarie Ieromonahul. De aici se naşte întrebarea: Mormîntul de azi de la Viforîta este sau nu al marelui dascăl de muzică?
 
 
Manuscrisele Părintelui Macarie Ieromonahul
 
Între aceste manuscrise unele sînt autografe, iar altele i-au aparţinut lui, fiind scrise de ucenicii săi, ori fiind cumpărate. Toate manuscrisele Părintelui Macarie au rămas la Mănăstirea Viforîta, la sora sa, stareţa Fevronia, în 1836, spre a-i fi dăruite Episcopului Chesarie al Buzăului (1784-1846). Acesta i le-a dăruit ucenicului său, Ierodiaconul (pe acea vreme) Iosif Naniescu (1818-1902). Acest sfînt ierarh a fost un mare colecţionar de carte şi înainte de a se săvîrşi şi-a dăruit cărţile sale Bibliotecii Academiei Române din Bucureşti. Unele au intrat în fondul Academiei după moartea sa.
a. Manuscrise autografe
 
Nu a existat pînă astăzi grija de a căuta originalele Părintelui Macarie. Cu toate acestea, încă se mai păstrează 2-3 manuscrise unele integral autografe, altele conţinînd fascicule autografe:
BAR m.r. 4412 Irmologhion calofonicon
Însemnări:
f. 2v:    Calofonicon irmologhion, adecă Irmoase frumos glăsuitoare. Facere a feluri de prea-înţelepţi şi sfinţi dascali, carii în vremi au stătut din vechime. Iar pe sistima ceastă noao s-au alcătuit de Grigorie protopsaltul bisericii ceii mari, după predaniia prea-înţelepţilor dascali Petru Lambadarie şi a ucenicului lui, Petru Vizantie. Iar româneşte, precum să vede, s-au întradus de smeritul ieromonah Macarie, adăogînd şi alte multe Irmoase trebuincioase şi pre toate împodobindu-le cu cratimile lor de faţă, spre folosul fiilor patriei romano-moldovene, ce să osîrduiesc de învaţă în şcoalele de musichie naţionale. La anul de la Hristos 1833.
 
BAR m.r. 3725 Anixandarii şi Canonul Floriilor
Însemnări:
f.11r (din 1831, probabil):    Anixandarii care să cîntă la Vecerniia cea Mare, la Priveghieri, alcătuite acum într-acest chip de smeritul ieromonah Macarie, igumenul sf. Monastiri Bîrnova.
f.41r:    Catavasii la Duminica Stîlpărilor, dimpreună cu tot Canonul, alcătuite pe glas bulgăresc de fericitul întru pomenire dascalul Şărban, protopsaltul Ţării Româneşti, pre care eu, din porunca prea-o-sfinţitului mitropolit kyr Dositheiu le-am învăţat de la însuşi protopsaltul Constandin, ucenicul lui Şărban şi de la însuşi le-am păstrat în scris pe sistema vechie. Şi, pentru ca să rămîie vecinică pomenirea întîiului făcător, le-am alcătuit pe sistima cea noao întocmai şi nestrămutat, precum le-am învăţat şi le-am păstrat în scris şi acum le-am paradosit părinţilor din Monastirea Neamţul, pentru ca să rămîie vecinice şi nestrămutate. La anul 1832.
 
 
b. Alte manuscrise ce i-au aparţinut
BAR m.g. 958 Tomul al 4-lea al Anthologhiei (Chinonice)
Însemnare autografă: Această carte, ce să numeşte tomul al patrulea al Anthologhiăi, iaste a mea, a lui Macarie ieromonahul, pre carea o am cumpărat de la dascalul Costache Cheosea drept talere şasezeci.
Însemnarea lui Anton Pann: Toţi aceştea au murit şi cine trăeşte, să o stăpînească pînă o muri şi el. Apoi atunci, cine va mai trăi, şi el să o stăpînească. Apoi după dînsul şi altul asemenea, şi de tot în urmă să moară şi cartea, dar numele meu să se pomenească. Anton Pann. Am scris la anul 1847, Avgust 22, şezînd fără lucru după prînz, aşteptînd curectura, ca să nu adorm mai-nainte de a-mi isprăvi treaba.
Însemnarea lui Iosif Naniescu: Cel ce o are acum, 1847, de la care o ai luat şi dumneata, domnule Anton, ca să lucrezi, este Iosif Naniescu, ierodiaconul Episcopului de Buzeu, Chesarie. Şi fiindcă dumneata ai pomenit de cel ce o are astăzi, fără să-l numeşti, ci numai pe dumneata te-ai însemnat, fără să-i ceri voea stăpînului cărţii, de aceea şi el ş-a însemnat cu tot dreptul de proprietar al cărţii, ce i-a venit chiar de la reposatul păr. Macarie, împreună şi cu altele. Ierodiaconul Iosif Naniescu, anul 1847, Avgust 28, în Bucureşti.
 
BAR m.r. 1690 Stihirarul
Însemnări:
f. 1r:    Începutul cu Dumnezeu cel sfînt al Stihirarului, carele întîi pe vechi s-au alcătuit de fericitul întru pomenire Hrysaf cel nou şi pe sistima cea noao s-au exighisit de Grigorie Protopsaltul sfintei lui Dumnezeu bisericii ceii mari şi de Hurmuz Hartofilax, izvoditorii şi aflătorii aceştii sistime, iar pe limba noastră românească s-au prefăcut de smeritul Macarie Ieromonahul, portarie al sfintei mitropolii, dascalul şcoalelor romaneşti de musichie. La anul 1825 Septemvrie 1.
f. 122v:    Scrisu-s-au acest Stihirar de mine, Ilie cîntăreţul ot Sfîntul Ierarh Nicolae mahalaoa vlădicăi, cu porunca şi chieltuiala sfinţii sale Părintelui Macarie Ieromonahul, dascalul şcoalelor româneşti de musichie.
 
BAR m.r. 1691 Papadichia
Însemnări:
f.1:    Începutul cu Dumnezeu cel Sfînt al Papadichiei, care din început pe vechi s-au alcătuit de feliuri de dascali şi Sfinţi Părinţi ai Sfintei noastre Biserici a Răsăritului, de la Sfîntul Ioann Damaschin şi încoace, iar pe methodul sistimii ceii noao s-au exighisit de Grigorie protopsaltul şi de Hurmuz Hartofilax ai sfintei lui Hristos bisericii ceii mari, iar româneşte s-au prefăcut de smeritul Macarie Ieromonahul portarie al sfintei mitropolii şi dascalul şcoalelor de musichie. Să face, dar, începutul Papadichiei de la polieleul fericitului întru pomenire Petru cel dulce viersuitor Berechet.
f.186v:    Sfîrşit şi lui Dumnezeu celui în Troiţă proslăvit laudă. Scrisu-s-au această Papadichie de mine, Ilie cîntăreţul ot Sfîntul Ierarh Nicolae mahalaoa vlădicăi, cu porunca şi cheltuiala sfinţii sale Părintelui Macarie Ieromonahul, portarie al sfintei mitropolii şi dascalul şcoalelor româneşti de musichie.
 
BAR m.r. 1685 Irmologhion calofonicon
Însemnări:
f.2r:    Calofonicon irmologhion, adecă Irmoase frumos viersuitoare. Facere a feluri de prea-înţelepţi şi sfinţi dascali, carii în vremi din vechime au stătut. Iar pe sistima ceastă noao s-au alcătuit de kyr Grigorie protopsaltul sfintei biserici ceii mari. Iar romaneşte, precum stă de faţă, s-au întradus de smeritul ieromonah Macarie, adăogînd şi alte multe Irmoase trebuincioase Sfintei Biserici, şi pre toate împodobindu-le cu cratimi potrivite, la fieştecare Irmos de faţă, precum să vede, spre slava lui Dumnezeu celui în Troiţă proslăvit, spre podoaba sfintelor Lui biserici şi spre folosul fiilor patriei romano-moldovene, ce să osîrduiesc de învaţă în şcoalele de musichie naţionale. La anul de la Hristos 1833. În Sfînta Monastire Neamţul.
f.2r-2v (autograf al lui Iosif Naniescu):    Părintele Macarie a murit în anul 1836 în etate de 86 optzeci şi şese ani. Acest Irmologion ce este tradus din greceşte de păr. Macarie şi adaos cu compoziţii ale sale din nou, întitulat fiind Irmologion Calofonicon, s-a scris cu însuşi mîna sa în monastirea Neamţului anul 1833 şi dupe moartea sa remas la Prea Sfinţitul Kesarie Episcop Buzeului împreună cu alte cărţi de Psaltichie şi manuscrise de Psaltichie pe care părintele Macare singur le-a lăsat la moarta sa în anul 1836 când a încetat din viaţă în monastirea Viforîta, aproape de Tîrgovişte, peste gîrla Ialomiţa, unde sora sa era stariţă, căriea cu limbă de moarte i'a lăsat cuvînt ca să le aducă la Prea Sfinţitul Episcop Kesarie al Buzeului, carele mi le-a dat mie subsemnatul spre păstrare, fiind atunci Ierodiacon al 2-lea, şi eu, pentru respectul fericitului păr. mare dascal, Macarie, am asigurat manuscriptul acesta cu legătură precum se vede neatins de tăetură, spre eternă pomenire, atât a păr. Macarie, cât şi a Prea Sfinţitului Kesarie Ep. Buzeului. Am scris aici în anul 1897 în Mitropolia din Iaşşi. +Iosif, Mitr. Moldovei. luna August 10. - 1897.
 
Pe lîngă puţinele date biografice de mai sus, muzicologul Titus Moisescu nu aduce altele multe în plus. Voi reveni asupra lor.
monahul Filotheu Bălan

Sursa: http://megaison.blogspot.ro/2013/06/macarie-ieromonahul-1750-1836.html

Comentarii   

0 # Hello webmasterfelicjanoo 17-04-2020 11:42
Your page is very cool, i have bookmarked it.
Răspunde | Răspunde cu citat | Citat

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Ultimele postări pe forum

 • No posts to display.

Înregistrări YouTube

Ultimele Articole

 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a șasea zi

  WhatsApp Image 2021 07 17 at 22.07.03Ultima zi a ediției a XIV-a a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, desfășurat în perioada 11-16 iulie la Iași, a început cu prezentarea doamnei conf. univ. dr. Irina Zamfira Dănilă, alături de membri ai Ansamblului Floralia - „Copiști români și creații ale acestora în manuscrisele de la Biblioteca Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din Iași”. Au fost aduse în atenție aspecte privind sursele bibliografice folosite, informații despre viața unora dintre autorii de manuscrise, mai ales din viața Sfântului Iosif Naniescu, și s-au exemplificat fragmente din mai multe cântări. Doamna conferențiar a subliniat faptul că multe dintre aceste cântări din secolul al XIX-lea, în notație hrisantică, sunt prea puțin cunoscute, în principal datorită faptului că nu au fost publicate, și că ele reprezintă o colecție care se cuvine să fie valorificată.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a cincea zi

  WhatsApp Image 2021 07 16 at 13.00.36Cea de-a cincea zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, desfășurat în această perioadă la Iași, a debutat cu prezentarea doamnei dr. Yevgeniya Ignatenko - „Octoihul grec al lui Calistrat de la 1769:  rezultate noi ale cercetarii”. Prelegerea s-a bazat pe o analiză comparativă a manuscrisului Octoihului grec, scris în notație kieveana și destinat monahilor ucraineni care l-au urmat pe Sfântul Paisie Velicicovschi în Moldova, și manuscrise sinaite care cuprindeau aceleași cântări, în notație medie bizantină, aflate în Sankt Petersburg.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a patra zi

  WhatsApp Image 2021 07 15 at 10.33.01Cea de a patra zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin de la Iași a început cu multă bucurie, odată cu prezentarea doamnei dr. Evangelia Spirakou– „Tradiția corului în Arta Psaltică. Liturghia credincioșilor de rit vechi ca studiu de caz pentru practicile interpretării bizantine”. Doamna cercetător din Atena a adus în atenția cursanților aspecte legate de modul în care se desfășura activitatea corurilor în perioada înfloritoare a Bizanțului. A fost analizată, în special, Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol, prezentarea cuprinzând atât elemente istorice cât și practice, și modul în care unele dintre ele au supraviețuit în practica liturgică a credincioșilor de rit vechi.

  În cele ce au urmat, doamna conf. univ. dr. Maria Alexandru, de la Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic, a susținut cursul  intitulat „Imne închinate Maicii Domnului”. În cadrul acestuia fost analizat Imnul Acatist, cea mai frumoasă cântare închinată Născătoarei de Dumnezeu, precum și alte imne paleocreștine care descriu cele mai importante momente din viața Fecioarei Maria. Au fost prezentate și numeroase manuscrise - mărturii ale vechilor notații, precum și evoluția melodică a acestor cântări de laudă.

  Ziua a continuat cu una dintre cele mai așteptate întâlniri din cadrul acestui Masterclass de Cânt Bizantin, al treilea curs practic de interpretare psaltică susținut de domnul Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos (Patriarhia Ecumenică de Constantinopol). De această dată s-a pus accentul pe înțelegerea și exersarea intervalelor, precum și pe importanța însușirii partiturilor, dincolo de învățarea propriu-zisă a notațiilor. În urma discuțiilor s-a ajuns la concluzia că trăirea psalților poate fi transmisă celor care ascultă muzica bizantină doar după găsirea puterii și resurselor interioare.

  Următoarea activitate, partea a II-a a cursului de muzică răsăriteană cultă, a reunit participanții ediției a XIV-a a masterclass-ului cu studenți și profesori din Grecia, precum și cu membri ai ansamblului de paleografie muzicală Chrisorremon, ai ansamblului de muzică răsăriteană cultă Psaltira din Salonic și ai ansamblului Floralia din Iași. Cursul, coordonat de doamna Maria Alexandru, a continuat studierea unor piese din opera lui Dimitrie Cantemir, precum și a unor piese didactice prin care s-au exersat mai multe tipuri de macamuri.

  Al treilea curs pe tema ethosului cântărilor pe larg i-a implicat atât pe participanții din sală, cât și pe cei din online în interpretarea partiturilor, evidențiind importanța studierii îndelungate, cu simplitate, fără ison, căutând și păstrând liniștea interioară.

  Așadar, și astăzi, cursanții au beneficiat de conferințe, prezentări și discuții cu caracter interdisciplinar, în limbile greacă, engleză și română, asigurându-se traducerea orală consecutivă, pentru cursurile domnului Panagiotis Neochoritis, și simultană, pentru conferințe.

  Mâine, în a cincea zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, doamna cercetător Evghenia Ignatenko va prezenta lucrarea „Octoihul grec al lui Calistrat de la 1769”, Ieromonahul Petru Pruteanu va vorbi despre „Liturghia Cuvântului,”  domnul Panagiotis Neochoritis va continua seria cursurilor practice de interpretare psaltică și doamna Maria Alexandru va face al treilea curs de muzică răsăriteană cultă.

  Programul detaliat al evenimentului este disponibil aici:

  www.byzantion.ro/masterclass/programul-masterclass-ului-international-de-cant-bizantin-editia-a-xiv-a-11-16-iulie-2021.html

  Echipa MCB21

  în Ediția a XIV-a 2021
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a treia zi

  WhatsApp Image 2021 07 14 at 10.56.45Cea de-a treia zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, a început la Catedrala Mitropolitană din Iași cu săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment - Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – prima zi

  WhatsApp Image 2021 07 12 at 20.21.38Festivitatea de deschidere a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, aflat la a XIV-a ediție, a avut loc astăzi, 12 iulie 2021, în sala „Iustin Moisescu” din Ansamblul Mitropolitan Iași, în prezența invitaților, a organizatorilor, precum și a participanților aflați atât în sală, cât și online.

  La eveniment au fost participat domnul Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, părintele Cristian-Alexandru Barnea, consilier al Sectorului Învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, domnul prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, rectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, doamna prof. univ. dr. Laura Vasiliu, președinta Școlii doctorale din cadrul aceleiași universități și domnul conf. univ. dr. Ciprian Ion, decanul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”.

  Online a fost prezentă și  doamna conf. univ. dr. Maria Alexandru de la Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic. și domnul prof. dr. Athanasios Vourlis din Atena.

  Directorul artistic al evenimentului, domnul lect. univ. dr. Adrian Sîrbu, a rostit cuvântul de bun venit. „Acest eveniment începe astăzi, 12 iulie cu sărbătoarea Icoanei nefăcute de mână omenească a Maicii Domnului Prodromița și cu pomenirea cuviosului părinte Paisie Aghioritul. Cu bucurie punem, așadar, început bun acestui eveniment  care reunește atât în format fizic, cât și online, peste o sută de iubitori ai Artei Psaltice din rândul laicilor sau monahilor, profesorilor, elevilor, studenților, reprezentanți ai diferitelor instituții de educație sau bisericești.” Domnia sa a evidențiat și faptul că la această ediție participanții sunt din România, dar și de peste hotare, din Statele Unite, din Canada, Grecia, Germania, și Marea Britanie.

  Ca reprezentant al Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei și Arhiepiscop al Iașilor, a fost părintele Cristian-Alexandru Barnea, consilier al Sectorului Învățământ al Arhiepiscopiei, care a adresat un mesaj participanților și organizatorilor. „Trebuie să observăm cu onestitate că mai ales în zilele de astăzi, este un mare dar să te descoperi cu atât de multă disponibilitate, oferind din experiența acumulată în ani și ani de studiu și de nevoință, pentru a transmite mai departe vocația și măiestria Artei Psaltice. Este o lucrare pe care Domnul nu o va trece cu vederea, aducând fiecăruia, cu harul Său, nu numai inspirație și putere, ci din darurile cele mari, pe care le rânduiește celor care lucrează cu bucurie cele ale Lui.

  Părintele a transmis și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, cu gândul ca lucrarea desfășurată în aceste zile să fie frumoasă, rodnică și aducătoare de negrăită bucurie.

  În cele ce au urmat, domnul prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, rectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, le-a urat succes tuturor celor care sunt implicați în acest proiect și a anunțat unul dintre planurile de viitor ale instituției pe care o reprezintă. „Ne gândim din ce în ce mai serios la consolidarea și extinderea programului de artă religioasă și la nivel internațional. Dorim să facem o extensie în Grecia, pentru că arta cântului bizantin ne aduce împreună și ne aduce mai aproape de credință. Sperăm ca Masterclass-ul organizat la Iași să fie nu doar un eveniment care are loc anual, ci să devină o permanență și o valoare pe care să ne așezăm fundamentele învățământului universitar.

  Directoarea Școlii doctorale a Universității Naționale de Arte „George Enescu”, doamna prof. univ. dr. Laura Vasiliu, a vorbit despre impactul pe care l-a avut acest festival în zona Moldovei și nu numai. „Masterclass-ul de Cânt Bizantin este un eveniment unic nu doar în România, datorită asocierii dintre artistic, cultural, pedagogic și religios. Pe parcursul celor 14 ani, această manifestare artistică a creat un fenomen, o nouă mentalitate, o nouă filosofie asupra muzicii bisericești ortodoxe. A creat o corelare deosebită cu învățământul și faptul că la Iași avem muzică religioasă la nivel de licență și masterat, care a fost consolidată în paralel cu dezvoltarea Materclass-ului,  ne determină să facem un pas mai departe și să deschidem o linie de cercetare și studiu la nivel de doctorat.”

  Domnul conf. univ. dr. Ciprian Ion, decanul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”, și-a exprimat aprecierea față de organizatori și participanți și a vorbit despre caracterul internațional al evenimentului. „Acest Masterclass este important și pentru că unește omul din diferite zone ale globului. Dacă între popoare există bariere lingvistice, limba fiind o formă de comunicare, în mod sigur prin muzică, fiind un limbaj universal, aceste bariere dispar.”

  Un gând de bucurie a venit și din partea doamnei conf. univ. dr. Maria Alexandru. „Masterclass-ul de la Iași reunește atâtea persoane dăruite acestei arte, fie ca învățăcei, fie ca îndrumători și încearcă să îmbine slujirea și trăirea profundă a acestei muzici cu studiul asiduu și cu profesionalismul.

  Invitatul special, domnul Panagiotis Neochoritis, care de șase ediții este prezent la Masterclass-ul Internațional de Cânt Bizantin, le-a vorbit celor prezenți despre bucuria cu care se întoarce de fiecare dată la Iași, felicitându-i totodată pe organizatori pentru munca și entuziasmul de care au dat dovadă chiar și în această perioadă de pandemie.  Mai mult, domnia sa a evidențiat faptul că drumul Artei Psaltice de la Constantinopol la Iași a fost făcut cu mult timp în urmă, iar legăturile dintre aceste două zone cu o deosebită importanță istorică se păstrează până azi.

  La final, domnul lect. univ. dr. Adrian Sîrbu le-a mulțumit invitaților, celor prezenți, partenerilor și colaboratorilor, precum și tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui proiect.

  După festivitatea de deschidere a urmat prezentarea intitulată „Ethosul Artei Psaltice în învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii”, susținută de prof. dr. Athanasios Vourlis din Atena.  Pornind de la texte biblice și de la citate din Sfinții Părinți, mai ales din Sfântul Vasile cel Mare, domnul Vourlis a vorbit despre ethos ca mod de simțire care nu caracterizează doar un stil de interpretare, individual, ci și de ethos ca mod de simțire al unui popor. Pornind de la exemplul viziunii serafimilor cu șase aripi, cântând în cor „Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot,” și sublinnind faptul că muzica psaltică este inspirată de Duhul Sfânt, vorbitorul a extrapolat acest exemplu de psalmodiere a îngerilor ca model de învățătură pentru psalți: cântarea se face dialogic, la două strane în armonie și conlucrare, folosind doar vocea, nu și alte instrumente, într-o stare de prezență care implica trupul, mintea, inima și sufletul.

  La această ediție, primul din cele două cursuri practice zilnice ale domnului Neochoritis urmărește ascultarea individuală a participanțior avansați și oferirea de feedback particularizat. La cursul de seara, de trei ore, exemplele sunt din cântări pe larg vechi - din Imnul Heruvic, mai precis. În această primă zi de Masterclass s-a lucrat pe un Imn Heruvic al lui Petru Lampadarie, explicându-se ethos-urile întâlnite și discutându-se despre ison.

  Mâine, 13 iulie 2021, începând cu ora 9:00, la Catedrala Mitropolitană din Iași va fi săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană vor fi date de către psalții Catedralei, membri ai Corului Byzantion, precum și de participanții ediției a XIV-a a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin.

  Momentul liturgic va fi potențat și de unul festiv, cu acordarea, la propunerea Asociației Culturale Byzantion, a celei mai înalte distincții a Arhiepiscopiei Iașilor  pentru laici domnului Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos (Patriarhia Ecumenică de Constantinopol) și doamnei conf. univ. dr. Maria Alexandru (Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic).

  Programul detaliat al evenimentului este disponibil aici:

  www.byzantion.ro/masterclass/programul-masterclass-ului-international-de-cant-bizantin-editia-a-xiv-a-11-16-iulie-2021.html

  Echipa MCB21

  în Ediția a XIV-a 2021